МЕНЮ
Заявка на консультацию

Договір публічної оферти
про надання інформаційно-консультаційних послуг

Дата публікації або внесення останніх змін у тексті: 22.05.2019 р.
Фізична особа-підприємець Поляк Микита Юхимович, що діє особисто, керуючись статтями 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, робить пропозицію необмеженому колу фізичних та/або юридичних осіб укласти цей Договір про надання послуг навчання на умовах, що вказані нижче:
1. ТЕРМІНИ
У цьому Договорі терміни вживаються в наступних значеннях:
Договір – цей Договір публічної оферти про надання послуг навчання;
Виконавець – Фізична особа-підприємець Поляк Микита Юхимович;
Замовник – фізична особа, що отримує послуги за цим Договором особисто або юридична особ, що оплачує надання послуг в інтересах фізичної особи (представника чи співробітника), яка буде споживати послуги;
Сторони, Сторона – Замовник і Виконавець разом або одна з цих осіб окремо;
Веб-сайт – офіційний веб-сайт Виконавця в мережі Інтернет, що знаходиться за посиланням https://academy.marketorium.com.ua/ на якому розміщений Договір та інша, необхідна для його виконання інформація;
Публічна оферта – пропозиція Виконавця, розміщена на Веб-сайті, адресована необмеженому колу фізичних осіб укласти Договір;
Заява – електронний документ встановленої Виконавцем форми, який заповнюється/підписується Замовником на Веб-сайті https://academy.marketorium.com.ua/ та містить передбачену розділом 3 Договору інформацію;
Акцепт – повна, безумовна і беззастережна згода Замовника укласти Договір;
Захід – навчальний процес, у якому Замовник приймає участь.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Виконавець за цим Договором зобов'язується за замовленням Замовника організувати та здійснити надання інформаційно-консультаційних послуг (надалі – Послуги) у галузі маркетингу та реклами, у відповідності до обраної програми та часового проміжку, визначеного Виконавцем, а Замовник зобов'язується отримати та оплатити ці послуги у порядку та на умовах, передбачених Договором.
2.2. Актуальний перелік Послуг, що пропонуються Виконавцем, їх вартість, а також інша
інформація розміщені на Веб-сайті: https://academy.marketorium.com.ua/
3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ
3.1. В процесі укладення Договору Замовник підписує Заяву, надану Виконавцем, в якій обов'язково зазначається:
1) Прізвище, ім'я та по-батькові (в разі наявності) Замовника.
2) Контактний номер мобільного телефону Замовника.
3) Актуальна адреса скриньки електронної пошти Замовника.
4) Обраний Замовником вид інформаційно-консультаційних послуг.
3.2. Договір вважається укладеним після здійснення Замовником оплати обраних послуг.
3.3. У разі, якщо обрана Замовником послуга передбачає поетапну оплату, Договір вважається укладеним після здійснення Замовником відповідного першого платежу.
3.4. Вчинення Замовником будь-якої дії з перелічених у пунктах 3.2. або 3.3. Договору є його Акцептом.
3.5. У разі, якщо після надсилання Заяви Замовник не здійснить оплату послуг не пізніше одного робочого дня до дати початку надання послуг, Договір вважається неукладеним та будь-які взаємні зобов'язання у Сторін не виникають.
3.6. Протягом трьох робочих днів з оплати Замовником обраних послуг - Виконавець направляє на скриньку електронної пошти Замовника (вказану в Заяві) повідомлення щодо дати, строків надання послуг та іншої необхідної інформації.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Обов'язки Виконавця:
4.1.1. Надати Замовнику послуги, у відповідності до обраної програми та часового проміжку, визначеного Виконавцем.
4.1.2. Створити умови, за яких Замовник може відвідати Захід та отримати вищезазначені послуги.
4.1.3. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо прийняття участі у Заході, його змісту, про права і обов'язки сторін під час надання та отримання послуг, у тому числі, шляхом розміщення такої інформації за допомогою мережі Інтернет.
4.1.4. Забезпечити Замовника необхідними інформацією та матеріалами для здобуття обраної програми.
4.1.5. У разі відмови Замовника від виконання Договору, яку, фактично, отримано у письмовому виді Виконавцем за три доби до проведення Заходу, тривалість якого менше тридцяти днів або ж неможливості відвідування Заходу, про що належним чином повідомлено Виконавця у вказаний строк – Виконавець зобов'язується повернути кошти, що були внесені Замовником в якості оплати вартості інформаційно-консультаційних послуг. У разі отримання вказаної відмови Замовника у строк, менше ніж за три доби до проведення Заходу, або ж неможливості відвідування Заходу з належним чином повідомленням Виконавця у менший строк, ніж за три доби до проведення Заходу, грошові кошти внесені Замовником не повертаються.
4.1.6. У разі відмови Замовника від виконання Договору, яку, фактично, отримано у письмовому виді Виконавцем до чотирнадцяти днів з дати початку надання послуг (старту навчання) Заходу, що триває більше тридцяти днів або ж неможливості відвідування Заходу, про що належним чином повідомлено Виконавця у вказаний строк – Виконавець зобов'язується повернути кошти, що були внесені Замовником в якості оплати вартості інформаційно-консультаційних послуг. По закінченню терміну в чотирнадцять днів з дати початку Заходу, грошові кошти внесені Замовником не повертаються.
4.1.7. Забезпечити дотримання прав Замовника як учасника такого Заходу, відповідно до умов цього Договору.
4.2. Права Виконавця:
4.2.1. Для забезпечення проведення Заходів залучати кваліфікованих фахівців/лекторів на власний розсуд, у тому числі, з інших держав.
4.2.2. З метою забезпечення безперервності процесу проведення Заходів та поліпшення засвоюваності матеріалу, що надається Замовникам, Виконавець має право протягом часу проведення Заходів на свій розсуд корегувати (змінювати, доповнювати тощо) склад та теми певних Заходів у односторонньому порядку, що не повинно впливати на загальну тематику Заходу.
4.2.3. Вносити зміни до програми та/або часу її проведення, попередивши про це Замовника не пізніше ніж за три дні. Таке повідомлення здійснюється шляхом направлення Виконавцем на скриньку електронної пошти Замовника електронного листа з відповідною інформацією.
4.2.4. Відмовити Замовнику в укладенні Договору у разі відсутності вільного місця в обраній Замовником програмі або ж за умови, якщо Замовник раніше скористався правом на повернення коштів, сплачених за інших Захід відповідно до пункту 4.1.5. або 4.1.6.
4.2.5. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку у порядку та на умовах, передбачених розділом 7 Договору.
4.2.6. Вимагати від Замовника повного виконання обов'язків, визначених цим договором та чинним законодавством України.
4.3. Обов'язки Замовника.
4.3.1. Зареєструватись на сайті https://academy.marketorium.com.ua/ заповнивши відповідну форму / Заяву та погодившись із правилами та порядком проведення Заходів.
4.3.2. Виконувати у повному обсязі вимоги щодо проведення Заходів, у тому числі, але не обмежуючись тими, які розміщені на сайті https://academy.marketorium.com.ua/
4.3.3. Здійснити оплату для отримання послуг у строки та розмірі, встановлені Договором, включаючи додаткові платежі, передбачені цим Договором.
4.3.4. Неухильно дотримуватись вимог цього Договору, правил та порядку, зазначених на сайті https://academy.marketorium.com.ua/ та законодавства України під час виконання Договору та Заходів.
4.3.5. Утриматись після реєстрації на сайті https://academy.marketorium.com.ua/ та під час проведення Заходів від поведінки:
- яка може перешкоджати іншим замовникам, запрошеним особам, лекторам приймати участь у Заході та отримувати необхідну інформацію під час проведення Заходу;
- яка принижує честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, запрошених осіб та лекторів, у тому числі, шляхом розміщення такої інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках чи будь-яким іншим способом, що має публічний характер.
4.3.6 Замовнику забороняється використання відео-, аудіо-, фото- апаратури чи будь-яких інших технічних засобів для відтворення та/або фіксації (запису) отриманої інформації під час проведення Заходів.
4.3.7. Нести матеріальну відповідальність за шкоду, завдану Замовником майну Виконавця, та відшкодувати таку шкоду в повному обсязі.
4.3.8. Невідкладно повідомляти Виконавця про зміну своїх контактних даних, таких як номер мобільного телефону та адреса скриньки електронної пошти.
4.3.9. Дотримуватись встановлених Виконавцем вимог, правил, заборон, інших умов надання послуг.
4.4. Права Замовника.
4.4.1. На одержання якісних послуг у відповідності до умов цього Договору та вимог, що зазвичай ставляться до послуг такого характеру.
4.4.2. На уважне ставлення до Замовника, повагу до його честі і гідності з боку лекторів Виконавця.
4.4.4. На повідомлення про зміни у програмі та/або розкладі надання послуг за цим Договором у строк, встановлений в пункті 4.3.1. Договору.
4.5. Замовник гарантує, що матеріали та доступ до електронних ресурсів, які становлять інтелектуальну власність Виконавця чи залучених ним фахівців, не будуть надаватися/передаватись будь-яким третім особам, копіюватися або іншим чином відтворюватися.
4.6. Кожна з Сторін зобов'язується дотримуватися конфіденційності і не надавати третім особам інформацію, отриману від іншої сторони в процесі виконання цього Договору, без попередньої письмової згоди іншої сторони, за виключенням випадків, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.
4.7. Сторони домовилися, що усі навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються авторським правом, на всі об'єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору Виконавцем чи запрошеними лекторами, та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені у статті 424 Цивільного кодексу України, на об'єкти інтелектуальної власності (авторського права) з моменту створення таких об'єктів у повному обсязі належать ФОП Поляк М.Ю., якщо інше не передбачено угодою між ФОП Поляк М.Ю. та лектором.
4.8. Замовник має право використовувати матеріали виключно для цілей виконання цього Договору. При цьому майнові права інтелектуальної власності на навчальні матеріали залишаються у Виконавця. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись як передача Виконавцем будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором.
5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
5.1. Цей Договір розпочинає свою дію в момент його укладення у порядку, передбаченому розділом 3 Договору.
5.2. Цей Договір діє до моменту завершення Заходів за обраною Замовником програмою, окрім випадків дострокового розірвання Договору.
6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
6.1. Вартість послуг за цим Договором залежить від обраної Замовником програми, інформація про яку розміщена на сайті https://academy.marketorium.com.ua/
6.2. Всі платежі за цим Договором здійснюються Замовником за допомогою платіжної системи, що вказана на сайті, шляхом безготівкового переказу на розрахунковий рахунок Виконавця, за реквізитами зазначеними в розділі 9 Договору.
6.3. Невідвідування Замовником всіх чи частини занять, передбачених програмою за цим Договором, не є підставою для повернення Замовнику сплачених за Договором коштів. Норми цього пункту не застосовуються у випадках дострокового розірвання Договору з ініціативи Виконавця, передбачених пунктами 7.4. та 7.5. Договору.
6.4. Повернення Виконавцем Замовнику коштів, сплачених на виконання цього Договору, здійснюється виключно шляхом безготівкового переказу на рахунок, вказаний Замовником.
7. ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
7.1. Розірвання цього Договору в односторонньому порядку з ініціативи Замовника не допускається.
7.2. Розірвання даного Договору в односторонньому порядку з ініціативи Виконавця допускається виключно з підстав та у порядку, передбачених пунктами 7.3., 7.4., 7.5. та 7.6. даного Договору.
7.3. Виконавець має право достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом направлення листа на електронну адресу Замовника, вказану останнім у Заяві, у разі, прострочення оплати чергового платежу за навчальною програмою, що передбачає поетапну оплату, більш ніж на три робочі дні.
7.4. Виконавець має право достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом направлення листа на електронну адресу Замовника, вказану останнім у Заяві, у разі, грубого порушення Замовником дисципліни під час проведення навчання, невиконання вимог викладачів Виконавця. У такому випадку кошти, сплачені Замовником за заняття, які останній не відвідав, повертаються Виконавцем упродовж десяти робочих днів з моменту повідомлення Замовника, за вирахуванням вартості шкоди, нанесеної Замовником та всіх витрат, пов'язаних з організацією проведення навчання.
7.5. Виконавець має право достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом направлення листа на електронну адресу Замовника, вказану останнім у Заяві, у разі, якщо кількість Замовників за обраною програмою не досягне визначеного Виконавцем мінімального числа (скасування Заходу). У такому випадку всі кошти, сплачені Замовником повертаються упродовж десяти робочих днів з моменту такого повідомлення.
7.6. Виконавець має право достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом направлення листа на електронну адресу Замовника, вказану останнім у Заяві, у разі порушення Замовником вимог п. 4.3.6 цього Договору чи вжиття будь-яких заходів, спрямованих на використання відео-, аудіо-, фото- апаратури чи будь-яких інших технічних засобів для відтворення та/або фіксації (запису)отриманої інформації під час проведення Заходів.
7.7. Окрім підстав, перелічених вище, Договір може бути розірваний достроково лише за взаємною згодою Сторін шляхом укладення між ними у письмовій формі Угоди про розірвання цього Договору.
8. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
8.1. Сторони підтверджують, що цей Договір укладений при повному розумінні його умов та термінології, що в ньому використовується, та відповідає дійсним намірам Сторін по прийняттю на себе правових зобов'язань.
8.2. Шляхом підписання (акцептування) цього Договору, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року, №2297-VI, Замовник надає згоду Виконавцю на збирання, обробку своїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних працівників Виконавця, передачу даних третім особам (додаткового повідомлення про таку передачу не вимагається) з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань бухгалтерського обліку, а також внутрішніх документів Замовника з питань реалізації визначених законодавством прав та обов'язків у сфері цивільно-правових відносин.
8.3. Замовник зобов'язується при зміні своїх персональних даних надавати у найкоротший термін Виконавцю уточнену інформацію для внесення своїх нових особистих даних до бази персональних даних Виконавця.
8.4. Підписанням цього Договору Замовник надає Виконавцеві згоду на фотозйомку та відеозйомку Замовника під час проведення занять. Замовник також надає Виконавцеві згоду на подальше розміщення таких фотоматеріалів і відеоматеріалів на Веб-сайті, на сторінках Виконавця в соціальних мережах та на інших веб-сайтах.
8.5. Замовник надає Виконавцеві згоду на відеозйомку Замовника в місцях проведення занять камерами внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження з метою захисту життя та здоров'я Замовника, викладачів Виконавця, інших осіб, а також майна Виконавця від протиправних посягань, без подальшого публічного використання цих відеоматеріалів.
8.6. Замовник несе ризик несприятливих для себе наслідків у вигляді непоінформованості про всі аспекти виконання Договору у разі неповідомлення Виконавця про зміну своїх контактних даних у відповідності до розділу 4.3. Договору.
8.7. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства України.
8.8. Усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають із цього договору або у зв'язку з ним, зокрема, щодо його тлумачення, виконання, порушення, припинення чи недійсності, підлягають вирішенню шляхом переговорів між Сторонами.
8.9. Якщо такі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають із цього договору або у зв'язку з ним, зокрема, щодо його тлумачення, виконання, порушення, припинення чи недійсності, не вдалось врегулювати шляхом переговорів, тоді вони підлягають вирішенню в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
8.10. Сторони погодились, що у випадку виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили, що не залежить від волі сторін), а саме: війни, воєнних дій, блокади, терористичних актів, пожеж, повеней, іншого стихійного лиха, валютних обмежень, інших дій державних органів, у тому числі органів виконавчої влади, які перешкоджають нормальній діяльності підприємств або унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони звільняються від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий уповноваженим на те державним органом.
8.11. Умови цього Договору можуть бути змінені лише за взаємною згодою Сторін шляхом укладення між ними Додаткової угоди до Договору, у тому числі, якщо воля Сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв'язку.
8.12. Якщо будь-яке положення цього Договору є нечинним, недійсним, таким, що не може бути виконаним, або незаконним з будь-якої причини, таке положення не впливає на чинність інших положень цього Договору.
8.13. Даний Договір діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань.
8.14. Цей Договір припиняє свою дію внаслідок його належного виконання Сторонами.
9. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
9.1. Фізична особа-підприємець Поляк Микита Юхимович
Свідоцтво про державну реєстрацію № 20690000000038137 від 08.12.2016 видане Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацієюПаспорт серії МЕ № 392875
Код за (ЄДРПОУ) РНОКПП - відсутній, (рішення Оболонського районного суду м. Києва від 11.04.2005 р. по справі №2-2371/2005р) використовується серія та номер паспортуПлатник єдиного податку, 3 група (5 %)
Юридична адреса: 04044, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 32/2, кв. 168
9.3. Банківські реквізити для оплати у гривні:
р/р 26006455033093 у АТ "ОТП Банк"
МФО 300528
або
р/р 26009052712135 у ФIЛIЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК
МФО 320649
9.4. Банківські реквізити для оплати у валюті (доллар США, російський рубль):
Beneficiary: Mykyta Poliak
Account#: 26006455033093
Beneficiary's bank: OTP Bank 43 Zhylyanska Str., Kyiv, 01033
SWIFT code: OTPVUAUK
9.5. Веб-сайт: https://academy.marketorium.com.ua/
9.6. Адреса скриньки електронної пошти: info@marketorium.com.ua
9.7. Адреса для листування: 04116, м. Київ, А/С №83
Made on
Tilda